มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับโอนข้าราชการ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2013 (เข้าดู 839 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาแนะนำ โดยรับโอนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับโอนข้าราชการ
1
พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (หนังสือขอโอนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ได้ที่ http://www.udru.ac.th/hrm/ ในส่วนหัวข้อ “ข่าวการรับสมัครบุคลากร” โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

-สมัครขอรับโอนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2556 โดยให้ผู้สมัครขอรับโอนกรอกใบสมัคร (หนังสือขอโอนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด) และแนบเอกสารประกอบการขอโอน ตามข้อ ๕ (๕.๑)-(๕.๑๐) ตามประกาศนี้และให้จัดส่งมา ณ “กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๖๔ ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

-สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556 โดยให้ผู้สมัครขอรับโอนกรอกใบสมัคร (หนังสือขอโอนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด) และแนบเอกสารประกอบการขอโอน ตามข้อ ๕ (๕.๑) – (๕.๑๐) ตามประกาศนี้ พร้อมยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครขอรับโอน ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ทุกวันในเวลาราชการ/เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-211-040-59 ต่อ 124, 711

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับโอนข้าราชการ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม