มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา 9 เม.ย. – 1 พ.ค. 2556

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 8 เมษายน 2013 (เข้าดู 300 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2556 (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) เปิดรับสมัครในตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา 9 เม.ย. – 1 พ.ค. 2556

1.ตำแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 23 อัตรา
1.1 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.6 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
1.7 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 อัตรา
1.9 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.10 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.11 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
1.12 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.13 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.14 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.15 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู จำนวน 1 อัตรา
1.16 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 22 อัตรา
2.1 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
2.2 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
2.3 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2.4 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2.5 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
2.6 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
2.7 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
2.8 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
2.9 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิขาสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2.10 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ จำนวน 2 อัตรา
2.11 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีตะวันตก จำนวน 3 อัตรา
2.12 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 19 อัตรา
3.1 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง จำนวน 2 อัตรา
3.2 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา
3.3 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ จำนวน 1 อัตรา
3.4 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา
3.5 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 3 อัตรา
3.6 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
3.7 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
3.8 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.9 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 2 อัตรา
3.10 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3.11 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
3.12 ตำแหน่งนักเอกสารสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
3.13 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3.14 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 อัตรา
4.1 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
4.2 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
4.3 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
4.4 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา
4.5 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
4.6 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
4.7 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
4.8 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
4.9 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4.10 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
4.11 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
4.12 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
4.13 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4.14 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
4.15 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
4.16 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
4.17 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตร

5. ตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 อัตรา
5.1 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสังคม จำนวน 1 อัตรา
5.2 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
5.3 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
5.4 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5.5 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5.6 ตำแหน่งอาจารย์ประจำศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งบรรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการสอน สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งงานข้างต้นเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านที่สนใจสามารถขอหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทีี่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุรยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เงื่อนไขในการสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร หรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา 9 เม.ย. – 1 พ.ค. 2556

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม