การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 18 สิงหาคม -3 กันยายน 2557

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 26 สิงหาคม 2014 (เข้าดู 2,636 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับท่านที่กำลังมองหางานหรือต้องการสมัครงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเปิดรับสมัครงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง 68 อัตรา ดังนี้

tat-logo
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง
18 สิงหาคม – 3 กันยายน 2557

1. ตำแหน่งบุคลากร 4 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งบุคลากร 4 งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งบุคลากร 4 งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งบุคลากร 4 งานบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งบุคลากร 4 งานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กองสวัสดิการบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานวางแผน 4 งานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานวางแผน 4 งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานวางแผน 4 งานควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งพนักงานวางแผน 4 งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 4 งานส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยว กองธุรกิจฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคเหนือ กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบสำนักงานสาขา สำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 งานสารบรรณ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งนิติกร 3 งานปรึกษาด้านกฎหมาย กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งนิติกร 3 งานคดี กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 (ด้านความปลอดภัย) งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งเลขานุการ 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งบุคลากร 3 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งเลขานุการ 3 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่งนักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาในประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
23. ตำแหน่งนักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งนักบัญชี 3 งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
25. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายภายใน กองตรวจจ่าย ฝ่ายการรับเงิน จำนวน 1 อัตรา
26. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง กองตรวจจ่าย ฝ่ายการรับเงิน จำนวน 1 อัตรา
27. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
28. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายนอก กองการเงิน ฝ่ายการเงินจำนวน 1 อัตรา
29. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 3 งานควบคุมรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
30. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 3 งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
31. ตำแหน่งเลขานุการ 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
32. ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารนเทศ จำนวน 2 อัตรา
33. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมสินค้าที่ระลึก กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
34. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมสถานบริการ กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
35. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานกิจกรรมนานาชาติ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
36. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 งานแผนการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
37. ตำแหน่งเลขานุการ 3 ภูมิภาคภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
38. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 งานประสานงานสำนักงานภาคใต้ กองตลาดภาคใต้ ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา
39. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศจำนวน 7 อัตรา
40. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเอเชียตะวันออก กองตลาดเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
41. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 งานประสานงานการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน 1 อัตรา
42. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันอออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน 1 อัตรา
43. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 3 งานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
44. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 3 งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ าจำนวน 1 อัตรา
45. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการตลาด 3 งานวีดิทัศน์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 2 อัตรา
46. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
47. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
48. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
49. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานแหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
50. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน 4 อัตรา

ท่านใดที่สนใจตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://reg.registrar.ku.ac.th/tat ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม -3 กันยายน 2557  (รายละเอียดขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์สามารถอ่านได้จากรายละเอียดเพิ่ม เติมที่ระบุไว้ในส่วนท้ายของประกาศนี้)

หากต้องการทราบข้อมูลส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนระเบียบการรับสมัคร สามารถอ่านได้ที่นี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 18 สิงหาคม -3 กันยายน 2557

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เรียบเรียงข้อมูลโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม