กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 299 อัตรา 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 30 กันยายน 2013 (เข้าดู 1,195 views)

สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศจากกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 299 อัตรา สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลตามข้อมูลด้านล่างนี้

กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 299 อัตรา 2556

กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 299 อัตรา 2556

กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย
จำนวน 299 อัตรา 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร
-อส.ทพ.ชาย จำนวน 299 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย
-เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน)กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์
-มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
-มีภูมิลำเนา(แก้ไขรับทุกภาค)
-มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย
-ใบสมัครฯ (โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ในส่วนด้านล่าง
-สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)
-สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
-สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.
-กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)
-กรณีบุคคลพลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 20 ปี )สำเนาใบสำคัญ (สด.9)
-ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)
-รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม.จำนวน 4 รูป

การสอบคัดเลือก
-การตรวจร่างกาย
-คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
-คะแนนการสอบสัมภาษณ์
-พิจารณาความเหมาะสมตามความสามารถพิเศษ และวุฒิการศึกษา

ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 ถึง 3,750 บาท
ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีลาออก,เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 51

สิทธิที่ อส.ทพ.ได้รับ(สายงานสนาม)ปฏิบัติใน 3 จชต.และได้รับกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
-ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู วันละ 6 บาท
-ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 55 บาท
-ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท
-ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท
-ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง,พ่อ,แม่ (จาก อผศ.)
-ได้รับเงินประกับชีวิต (แบบภัยสงคราม) จำนวน 500,000 บาท
-ได้รับเงินประกับชีวิต (แบบพิทักษ์พล) จำนวน 20,000 บาท
-ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จำนวน 20,000 บาท
-ได้รับเงินทดแทน,ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช. ปี 21 ค่าตอบxเวลาราชการ
-ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ จาก จังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน
-ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจาก อ.ที่ไปปฏิบัติงาน
-ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย
-ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
-ได้เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก
-ได้รับ พ.ส.ร./ เงินรางวัลการสู้รบ
-บัตรผ่านศึก,บัตรเหรียญราชการชายแดน
-ได้รับเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ.
-ได้รับเงินบำนาญพิเศษ
-ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก

รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร
กรุณาส่ง
หัวหน้าสำนักงานรับสมัคร – คัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน ฉก.ทพ.48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 ดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

รายละเอียดการติดต่อ
1.โทรศัพท์ ร.ต.สมจิตต์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0843133396 คุณจุฑาทิพย์ 0854716717 คุณอรอุมา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0898667943
2.โทรสาร 0815994576
3. อีเมล์ : pran481@gmail.com

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม